Privacyverklaring:

Reality Based Coaching VOF vindt de privacy van zijn klanten erg belangrijk en verbindt zich er dan ook toe om uw privacy te respecteren. Alle persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de EU privacywet 'algemene verordening gegevensbescherming', afkorting AVG (of GDPR), van 25 mei 2018.

Reality Based Coaching VOF verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Verwerkingsdoeleinden


Reality Based Coaching VOF verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van afspraken, facturatie, en het uitzonderlijk verzenden van gepersonaliseerde informatie rond loopbaanbegeleiding en/of coaching).
Persoonsgegevens kunnen zijn: voornaam, achternaam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer (nodig om onze diensten uit te kunnen voeren), adresgegevens, bedrijfsnaam, data van vroegere afspraken en trajecten, geboorteplaats, geboortedatum. Voorts verwerken wij persoonsgegevens voor zover wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals ten behoeve van belastingaangifte.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst/opdracht, noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (o.a. boekhouding) en noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. De gegevens van het boekhoudsysteem worden wettelijk verplicht gedurende 7 jaar bewaard.

Reality Based Coaching VOF bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is om het vooropgestelde doel te realiseren. De gegevens van particuliere klanten op papier, worden na afsluiting van een coach- of loopbaanprogramma, circa eenmaal per drie jaar, vernietigd. Waar bij particuliere klanten door de jaren heen regelmatig een nieuw coachingtraject werd (her)opgestart zullen de dossiers worden geanonimiseerd door gebruik van initialen die niet herleidbaar kunnen zijn tot de betreffende persoon.
Uw gegevens worden niet langer dan 1 jaar bewaard indien er geen coachingopdracht/-opstart met u tot stand komt.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, of laten verwijderen.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@rbcoaching.be

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar, of bezorgt u ons spontaan, uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie of aanvraag relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde/encrypted computers en NAS systeem (Network Attached Storage) van Reality Based Coaching VOF
Gegevens worden nooit aan derden verstrekt.
Vanwege het vertrouwelijke karakter van onze dienstverlening (zowel coaching, loopbaanbegeleiding, als outplacement), worden er geen gegevens verstrekt aan werkgevers of opdrachtgevers. Wanneer gevraagd wordt om rapportering of terugkoppeling, dan zal er eerst contact worden opgenomen met de coachcliënt, gesuperviseerde coach, over de vraag of en zo ja, welke gegevens kunnen worden verstrekt.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

 


Copyright © 2005-2021, Reality Based Coaching VOF - Coaching & Career Consultancy. All Rights Reserved.